Ga naar hoofdinhoud

Missie

Door zijn deskundigheid, een omvangrijke dosis huurrechtkennis, jarenlange ervaring en scherp analytisch inzicht in de ontwikkelingen in het vastgoed en huurrecht, weet Govert Kerpestein snel te schakelen, tot de kern van de zaak door te dringen en vervolgens met goed doordachte oplossingen te komen. Hij treedt op voor zowel verhuurders als huurders van winkels, kantoren en woonruimte. Zijn cliënten zijn beleggers, projectontwikkelaars, multinationals, grote en kleine retailers, makelaars en beheerders. Hij doceert, adviseert en procedeert over alle mogelijke huurrechtelijke aspecten. Bijzondere aandachtspunten kunnen hierbij zijn het opstellen en beoordelen van huurcontracten, het begeleiden van huurprijswijzigingen, huurbeëindigingen, indeplaatsstellingen en renovaties.

Kantoorfilosofie

Kerpestein Huurrecht is een nichekantoor in Abcoude. Gespecialiseerd, deskundig, overzichtelijk, flexibel en niet duur.

Het kantoor is snel inzetbaar bij spoedkwesties. Ook buiten de gangbare kantoortijden wordt de telefoon opgenomen en wordt er gewerkt. Vanaf het moment van de opdracht tot het moment van sluiting van het dossier, is uw zaak in handen van Govert Kerpestein zèlf. De cliënt loopt nooit het risico dat zijn dossier ineens bij een kantoorgenoot of stagiair op het bureau ligt. Govert Kerpestein is dus uw eerste en vaste aanspreekpunt. Wel zo handig en efficiënt.

Huurrecht en daarmee verband houdende facetten

Huren en verhuren is van alledag. Een winkelobject, kantoorpand of woning, iedereen heeft er mee te maken. De huur en verhuur van onroerend goed lijkt zo vanzelfsprekend, maar is in Nederland aan complexe regels gebonden.
Zowel huurders als verhuurders van onroerend goed hebben te maken met huurrecht. Zij hebben in het kader van dat huurrecht met elkaar een overeenkomst van huur en verhuur gesloten. Vaak gaat dit goed, maar meer dan eens doemen er problemen op. Met grote regelmaat doen dan ook zowel huurders als verhuurders een beroep op Govert Kerpestein met het verzoek om proactief in de oplossing van het geschil mee te denken. Met zijn kennis, ervaring en scherpe inzicht in de soms complexe materie van het huurrecht, krijgt de cliënt vervolgens het beste advies wat in zijn situatie de voorkeur heeft.

Het huurrecht bevindt zich in het spanningsveld tussen de bescherming van de wet en de contracteervrijheid. Deze bijten elkaar soms. Er zijn veel grensgevallen en onduidelijkheden vanwege de verschillen in bescherming tussen het huurrecht voor detailhandelbedrijfsruimte, overige bedrijfsruimte en woonruimte. Het huurrecht is niet altijd even duidelijk. En daarbij gaat het niet alleen om huurders en verhuurders in de MKB-branche. Ook bij de exploitatie van commerciële en residentiële projecten, het ontwikkelen van beleggingsstrategieën en het uitvoeren van risicoanalyses voor vastgoedportefeuilles is het van belang korte lijnen te hebben met een deskundige die het huurrecht en de daarmee verband houdende facetten volledig beheerst.

Govert Kerpestein heeft op dit gebied in onder andere de wereld van het vastgoed, projectontwikkeling, universitair en postdocoraal onderwijs, rechtelijke macht en advocatuur een uitstekende reputatie. Het is hem niet ontgaan dat mede door de snelle opkomst van winkelketens de concurrentie in de retailsector is toegenomen. Als gevolg daarvan koersen veel partijen aan op vergroting van marktaandeel en beheersing van de distributieketen. Hun investeringen zijn veelal gericht op het bereiken van schaalvoordelen en op versterking van de inkoopmacht door fusies, verdergaande concentratie en samenwerking.

Schaalvergroting kan ook leiden tot de behoefte aan een grotere vestiging en die ruimtes zijn meestal niet beschikbaar in binnensteden en bestaande winkelcentra. Zijn die panden wel beschikbaar op A-locaties, dan zijn de kosten hoog.

Naast de hoge huur maken de bereikbaarheid- en/of bevoorradingsproblemen het de detaillist in de bestaande winkelcentra erg lastig. Steeds meer ketens en formules kiezen dan ook voor een winkellocatie buiten de bestaande winkelcentra.

De huurwetgeving is in 2003 ingrijpend veranderd en de juiste toepassing ervan is voor velen nog steeds niet helemaal duidelijk Daarom is het belangrijk vooraf advies in te winnen over een huurcontract. Maar ook als zich later een probleem voordoet of zelfs een geschil, bent u bij Govert Kerpestein aan het juiste adres. Hij staat bekend om zijn kennis en ervaring in de retailbranche. Er zijn vrijwel geen vraagstukken of situaties die hij niet al een keer bestudeerde en behandelde. Het voordeel voor u als belanghebbende is een snel en vakkundig advies, dat getuigt van inzicht in uw branche en waarbij rekening wordt gehouden met uw belangen van vandaag en die van morgen.

De kredietcrisis in de jaren vanaf 2008 en de Coronacrisis vanaf 2020 hebben laten zien dat de traditionele verhouding tussen verhuurder en huurder aan het verschuiven is. Verhuurders hebben het niet meer voor het zeggen. Huurders krijgen een sterkere positie en meer zeggenschap bij het opstellen van de huurcontracten. Er is nieuwe jurisprudentie ontstaan waarbij huurders in aanmerking kunnen komen voor een tijdelijke huurverlaging. Huurders worden mondiger, verhuurder worden flexibeler.

Huurcontracten

Het opstellen van een huurovereenkomst vergt bijzonder aandacht. Voorkomen is beter dan genezen. Daarom is een op maat gesneden huurcontract ook belangrijk. Vooral voor winkelketens is het van groot belang om aandacht te besteden aan het opstellen van een huurcontract dat in de specifieke behoefte voorziet en past bij de formule. Van tijd tot tijd dient een op maat gemaakt huurcontract aangepast te worden aan de nieuwste ontwikkelingen in het huurrecht. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden die de huurwetgeving biedt. Zo kunnen kansen worden gecreëerd en risico’s worden vermeden. Hetzelfde geldt voor het beoordelen van huurcontracten die ter ondertekening aan huurders worden voorgelegd en waarover nog onderhandeld moet worden. Ook daar gaat het om het optimaliseren van kansen en het uitsluiten van risico’s.

Covid-19

De Coronacrisis raakt vele huurders en verhuurders van bedrijfsruimten. Op basis van recente rechtspraak is het in bepaalde gevallen mogelijk een huurverlaging af te dwingen. Een dergelijk verzoek of een dergelijke vordering moet op de juiste wijze worden onderbouwd. Een verhuurder behoeft namelijk niet zomaar in te stemmen met een verzoek. Huurders en verhuurders doen er goed aan tot zaken te komen zonder dat de rechter eraan te pas behoeft te komen.

Huurprijswijziging

Verhuurders beogen maximaal en continu rendement. Huurders willen juist niet teveel betalen en verzekerd zijn van langdurig gebruik. De wet geeft aan wanneer de huurprijs kan worden verhoogd of verlaagd. De wettelijke mogelijkheden zijn niet voor iedereen meteen duidelijk. Voor verhuurders is het mogelijk vooraf optimale zekerheidskansen te crëeren. Daartegenover bestaan voor huurders mogelijkheden het risico op huurverhoging te minimaliseren of zelfs geheel uit te sluiten. Het huurrecht bevat allerlei mogelijkheden, voor zowel verhuurders als huurders.

Huurbeëindiging

Aan huur en verhuur komt op zeker moment een einde. Soms op initiatief van de verhuurder, soms op initiatief van de huurder. De wet verschaft huurders bescherming, maar deze is niet onbegrensd. Het huurrecht bepaalt dat de mate van bescherming van de huurder, afhankelijk van het type object: detailhandelsbedrijfsruimte, kantoorruimte of een woning. Het is soms niet eenvoudig de grensgevallen in de juiste categorie te krijgen. Oplettendheid is vereist.

Indeplaatsstelling

Indien een retailer zijn zaak wil verkopen biedt het huurrecht de mogelijkheid een ander in zijn plaats te stellen als nieuwe huurder. Als dat op de juiste wijze wordt ingezet moet de verhuurder dat volgens de wet accepteren. Ook hier zijn er vele mogelijkheden de kansen van de huurder te optimaliseren. Maar ook bestaan er voor verhuurders goede kansen het pand weer in eigen handen te krijgen om zelf een nieuwe huurder te kiezen.

Renovatie

De wet hecht grote waarde aan de mogelijkheid tot het renoveren van panden. Sinds 2003 heeft de verhuurder een stevige positie en moet de huurder renovaties vaak gedogen. In de politiek is daar verzet tegen gerezen, vooral in het geval de verhuurder de huur opzegt wegens renovatie. Dit heeft ertoe geleid dat er in september 2011 een wetsvoorstel is ingediend om dat te verbieden. Voor huurders liggen daar kansen om hun positie te verbeteren. Voor verhuurders levert dit een uitdaging op om andere opties te benutten.

Gebreken

In het huurrecht wordt veel geprocedeerd over lekkende daken en allerlei andere gebreken zoals asbest. Vooral bij gebreken is van belang te weten op welke onderdelen de huurovereenkomst opzij wordt gezet door de wet.

Tussentijdse ontbinding en ontruiming

Wanneer een huurder de huur niet betaalt kan de huur door de rechter worden ontbonden en het pand worden ontruimd. Of het daadwerkelijk zover moet komen hangt af van de marksituatie en andere omstandigheden.

Back To Top