skip to Main Content

Contact

Kerpestein Huurrecht

Keizersgracht 217
1016 DT Amsterdam
Tel:  06 – 22 906 706
govert@kerpestein.com
www.kerpestein.com

Stel een vraag

  Algemene voorwaarden van Kerpestein Huurrecht

  1. Het juridisch advieskantoor Kerpestein Huurrecht wordt gevoerd door Mr. G.M. Kerpestein BV, een besloten vennootschap die tot doel heeft het voeren van de door mr. dr. G.M. Kerpestein uit te oefenen rechtspraktijk, onder de naam: Kerpestein Huurrecht.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kerpestein Huurrecht aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.
  3. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Kerpestein Huurrecht, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
  4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door Kerpestein Huurrecht periodiek zullen worden vastgesteld.
  5. Iedere aansprakelijkheid van Kerpestein Huurrecht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
  6. De keuze van door Kerpestein Huurrecht in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Kerpestein Huurrecht is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt Kerpestein Huurrecht eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.
  7. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
  8. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door Kerpestein Huurrecht voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Kerpestein Huurrecht gehouden die derde erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
  9. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al diegenen die namens Kerpestein Huurrecht bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.
  10. Deze voorwaarden bestaan ook in de Engelse en Chinese taal. In geval van verschil tussen die teksten en de Nederlandse tekst, is deze laatste bindend.
  11. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Kerpestein Huurrecht is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
  12. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Amsterdam en kunnen ook worden geraadpleegd op www.kerpestein.nl

  Februari 2021

  Parkeergelegenheden

  Garage De Generaal

  Molenpad 16
  1016 GM Amsterdam
  Tel: 020 – 62 35 125   Tarief: € 3,60 per uur.

  Gratis parkeren indien u uw komst vooraf doorgeeft aan een secretaresse van Kerpestein Huurrecht (020- 4707304). 

  Reserveren in de garage kan slechts op de dag van bezoek. De sleutels van uw auto dienen bij de beheerder te worden achtergelaten.

  Koningsplein Parking

  Reguliersdwarsstraat 16
  1017 BM Amsterdam
  Tel: 020 – 62 36 629  Tarief: € 3,40 per uur

  Parkeerterrein Raamplein

  Raamplein 1
  1016 XK Amsterdam
  Tel: 020 62 72 722  Tarief: € 3,40 per uur

  Back To Top