Algemene Voorwaarden van Advocatenkantoor Kerpestein

1. Advocatenkantoor Kerpestein wordt gevoerd door Mr. G.M. Kerpestein BV, een besloten vennootschap die tot doel heeft het voeren van de door mr. dr. G.M. Kerpestein uit te oefenen rechtspraktijk, daaronder begrepen de advocatuur, onder de naam: Advocatenkantoor Kerpestein.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Advocatenkantoor Kerpestein aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.

3. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Kerpestein, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door Advocatenkantoor Kerpestein periodiek zullen worden vastgesteld.

5. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Kerpestein is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.

6. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheids-verzekering geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot € 50.000 of, indien het door Advocatenkantoor Kerpestein voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium hoger is, tot het bedrag van dat honorarium met een maximum van € 75.000.

7. De keuze van door Advocatenkantoor Kerpestein in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Advocatenkantoor Kerpestein is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt Advocatenkantoor Kerpestein eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.

8. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

9. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door Advocatenkantoor Kerpestein voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Advocatenkantoor Kerpestein gehouden die derde erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

10. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al diegenen die namens Advocatenkantoor Kerpestein bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.

11. Deze voorwaarden bestaan ook in de Engelse en Chinese taal. In geval van verschil tussen die teksten en de Nederlandse tekst, is deze laatste bindend.

12. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor Kerpestein is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

13. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Amsterdam en kunnen ook worden geraadpleegd op www.kerpestein.nl

Klachtenregeling

Advocatenkantoor Kerpestein doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u niet geheel tevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening of over een declaratie. In dat geval wordt u verzocht uw bezwaren eerst voor te leggen aan Mr. dr. Kerpestein. Indien dit onverhoopt niet tot een adequate oplossing leidt, dan kunt u zich richten tot onze klachtencommissie via Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken. of per post t.a.v. klachtencommissie. Er wordt geprobeerd in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing te vinden. Deze oplossing wordt altijd schriftelijk aan u bevestigd.

December 2011

Huurrecht Bedrijfsruimte

Huurrecht Bedrijfsruimte

Bestel direct

Advocatenkantoor Kerpestein